Publications

Monographs:

M. Sikora-Gaca, M. Piechowicz, M. Kleinowski, Zarządzanie funduszami europejskimi w Pol-sce, Warszawa 2018, ss. 280.

M. Sikora-Gaca, M. Kleinowski, M. Piechowicz, Fundusze i programy UE wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020, , Warszawa 2016, ss. 229

M. Sikora-Gaca, Proces instytucjonalizacji partii politycznych w Republice Mołdawii, Koszalin 2013, ss. 133.

M. Sikora-Gaca, System partyjny Mołdawii w latach 1989-2009, Toruń 2013, ss. 303.

Articles and Reviews:

M. Sikora-Gaca, K. Domagała, Review: Bartłomiej Zdaniuk, State Consolidation in the Re-public of Moldova, Published by University of Warsaw, Warsaw 2016, pp. 282, ,,Przegląd Politologiczny” 2017, nr 4, s. 219-224.

M. Sikora-Gaca, Wdrażanie funduszy strukturalnych w sektor ochrony zdrowia w Polsce w latach 2004-2006, ,,Symbolae Europaeae” 2017, nr 11, s. 185-198.

M. Sikora-Gaca, Implementation of the Structural Funds in the Sector of Arts and Culture in Poland in 2007-2013, “Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2016, t. 13, s. 125-143.

M. Sikora-Gaca, Regional and National Operational Programs as an Important Source of Funding for Transport Policy in Poland in 2004-2006 and 2007-2013. Analysis of Completed Projects and Projects in Progress, “Intercathedra” 2016, nr 4, s. 70-77.

M. Sikora-Gaca, Bogumil Luft, “Rumun goni za happy endem” (“Romanian Chasing a Happy Ending”), Wołowiec 2014, pp. 285, ,,Kultura i edukacja” 2015, nr 4, s. 227-229.

M. Sikora-Gaca, Kaukaskie systemy polityczne w ujęciu Rafała Czachora, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2015, t. 12, s. 423-426.

M. Sikora-Gaca, M. Giersz, Recenzja publikacji zbiorowej „Mołdawia i Unia Europejska – od współpracy do integracji” pod redakcją naukową Beaty Piskorskiej i Marcina Kosieniowskiego, „Przegląd naukowo-metodyczny” 2016, nr 1, s. 507-513.

M. Sikora-Gaca, Przebieg mołdawskich rywalizacji parlamentarnych w latach 1990-2014 – między systemem politycznym a oligarchicznym, “Społeczeństwo i polityka. Pismo edukacyjne” 2015, nr 3, s. 148-161.

M. Sikora-Gaca, Kaukaskie systemy polityczne w ujęciu Rafała Czchora, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2015, t. 12, s. 423-426.

M. Sikora-Gaca, Paradoksy mołdawskiej transformacji (tożsamość narodowa, decydowanie polityczne, kultura polityczna), “Przegląd Naukowo-Metodyczny” 2015, nr 3, s. 85-96.

M. Sikora-Gaca, Sondaże przedwyborcze a wyniki wyborów parlamentarnych w Mołdawii w 2014 roku, “Przegląd Naukowo-Metodyczny” 2015, nr 4, s. 175-186.

M. Sikora-Gaca, Recenzja: P. Augustyniak, Homo Polacus. Eseje o polskiej duszy, Wydawnictwo Znak, Kraków 2015, ss. 189, „Symbolae Europaeae” 2015, nr 8, s. 185-189.

M. Sikora-Gaca, Znaczenie czynników geopolitycznych w rozwoju mołdawskiej państwowości, „Zeszyty naukowe Almamer” 2014, nr 1, s. 9-22.

T. Najda, M. Sikora-Gaca, Działania społeczności międzynarodowej na rzecz likwidacji zjawiska terroryzmu w XX i XXI wieku. Wybrane aspekty działalności ONZ i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2014, t. 10, s. 164-178.

M. Giersz, M. Sikora-Gaca, English in polish politics – temporary trend or permanent condition?, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2014, t. 10, s. 226-236.

M. Sikora-Gaca, Transformacja gospodarcza a społeczna odpowiedzialność elit biznesu w Gruzji, „Transformacje” 2014, nr 1-2, s. 412-423.

A. Stachura, M. Sikora-Gaca, Działalność i zróżnicowanie Euroregionów na terenie Polski, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2014, t. 11, s. 130-148.

M. Sikora-Gaca, Wpływ transformacji gospodarczej na proces formowania elit biznesu w państwach Kaukazu Południowego (wybrane aspekty), „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2013, t. 9, s. 259-284.

Works edited:

Fundusze Europejskie w teorii i praktyce. Edukacja, Gospodarka, Kultura, Społeczeństwo, M. Sikora-Gaca, U. Kosowska (red.), Warszawa 2014, ss. 250.

Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – wybrane aspekty transformacji politycznych, J. Knopek, M. Sikora-Gaca, D. Magierek (red.), Koszalin 2014, ss. 176.

Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – niektóre płaszczyzny przeobrażeń społeczno-kulturalnych, J. Knopek, M. Sikora-Gaca, D. Magierek (red.), Koszalin 2014, ss. 216.

Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – różne oblicza zmian regionalnych i lokalnych, J. Knopek, M. Sikora-Gaca, D. Magierek (red.), Koszalin 2014, ss. 187.

Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – przykładowe obszary przekształceń gospodarczych, J. Knopek, M. Sikora-Gaca, R. Gabryszak (red.), Koszalin 2014, ss. 172.

Chapters in Works Edited:

M. Sikora-Gaca, Regionalne i krajowe programy operacyjne jako źródło finansowania polityki energetycznej w Polsce w latach 2004-2013, w: Energetyka – aspekty badań interdyscyplinar-nych. Prawo i polityka Zrównoważony rozwój i OZE Ekonomia – Technika Bezpieczeństwo, P. Kwiatkiewicz, R. Szczebrowski (red.), Poznań 2018, s. 325-338.

M. Sikora-Gaca, Wdrażanie funduszy europejskich w sektor ochrony środowiska w Polsce w latach 2004-2006, w: Energetyka – aspekty badań interdyscyplinarnych. Prawo i polityka Zrównoważony rozwój i OZE Ekonomia – Technika Bezpieczeństwo, P. Kwiatkiewicz, R. Szczebrowski (red.), Poznań 2018, s. 339-342.

M. Sikora-Gaca, R. Gabryszak, Realizacja projektów współfinansowanych z funduszy euro-pejskich jako istotny aspekt funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce po 2004 roku, w: Zarządzanie organizacją w opiece zdrowotnej. Wybrane aspekty, A. Jakubowska, M. Olkie-wicz (red.), Koszalin 2017, s. 157-192.

M. Sikora-Gaca, R. Gabryszak, Wdrażanie funduszy strukturalnych w sektor ochrony zdrowia w Polsce w latach 2007-2013, w: Społeczne, ekonomiczne i medyczne aspekty ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, R. Gabryszak, A. Jakubowska (red.), Koszalin 2016, s. 89-107

R. F. Sadowski, A. Jakubowska, J. Stec, Z. Werra, M. Klonowska-Matynia, M. Sikora-Gaca, R. Gabryszak, K. Radlińska, S.A. Szczepaniak, A. Dojs, A. Przybyła, R. Krzyminiewski, B. Dobosz, Health prevention and health care from an interdisciplinary perspective, w: Społeczne, ekonomiczne i medyczne aspekty ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, R. Gabryszak, A. Jakubowska (red.), Koszalin 2016, s. 257-280.

M. Sikora-Gaca, Przywództwo partyjne w Mołdawii – dominująca pozycja przywódców na scenie politycznej [w:] Przywództwo partyjne w państwach postkomunistycznych, M. Hartliński (red.), Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2015, s. 101-134.

M. Sikora-Gaca, The Meaning of Geopolitical Factors in the Development of the State of Moldova in 2014 and 2015, w: Eastern Chessboard. Geopolitical Determinants and Challenges in Eastern Europe and the South Causes, P. Bajor, K. Schöll-Mazurek (red.), Kraków 2015, s. 157-173.

M. Hartliński, P. Bajda, L. Hurska-Kowalczyk, D. Mikucka-Wójtowicz, M. Kubat, M. Papla, M. Sikora-Gaca, Party Leadership in Post-Communist Countries: Selected Issues, [w:] Przywództwo partyjne w państwach postkomunistycznych, M. Hartliński (red.), Olsztyn 2015.

M. Sikora-Gaca, Rola państwa w kształtowaniu działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej na rzecz zdrowia publicznego, w: Profilaktyka zdrowotna w kształtowaniu zdrowia człowieka – wybrane aspekty, E. Dąbrowska, R. Gabryszak (red.), Mielno-Unieście 2015, s. 43-55.

M. Sikora-Gaca, Regionalne i krajowe programy operacyjne realizowane w warunkach polskich jako istotne źródło finansowania działań państwa w zakresie bezpieczeństwa społecznego obywateli w latach 2004-2006 i 2007–2013. Analiza projektów zakończonych i realizowanych, [w:] Bezpieczeństwo Polski w Europie. Aspekty polityczne i społeczno-kulturowe, Z. Danielewicz, J. Knopek, M. Polak (red.), Koszalin 2015, s. 183-193.

M. Sikora-Gaca, Charakterystyka przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich realizowanych w powiecie chojnickim i Gminie Miejskiej Chojnice w latach 2004–2013, [w:]  25 lat samorządu terytorialnego. Polska – Pomorze – Chojnice, A. Finster, J. Knopek (red.), Chojnice 2015, s. 182-193.

M. Sikora-Gaca, Szanghajska Organizacja Współpracy i jej wpływ na kształtowanie globalnego zarządzania, [w:] Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania, M. Rewizorski (red.), Warszawa 2015, s. 196-215.

R. Herba, M. Sikora-Gaca, Edukacja, pojęcie patriotyzmu a bezpieczeństwo państwa. Wybrane aspekty [w:] Edukacja a bezpieczeństwo państwa, J. Gałęski, L. Kacprzak, A. Marcinkowski (red.), Wyd, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Piła 2014, s. 93-103.

M. Sikora-Gaca, Fundusze europejskie w teorii i praktyce. Znaczenie perspektywy finansowej 2007-2013 i 2014-2020 dla Polski, [w:] M. Sikora-Gaca, U. Kosowska (red.), Fundusze Europejskie w teorii i praktyce. Edukacja, Gospodarka, Kultura, Społeczeństwo, Warszawa 2014, s. 13-30.

M. Sikora-Gaca, Koncepcja „pieriemyczki” a problematyka bezpieczeństwa energetycznego. Rola Rosji na europejskim rynku gazowym, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość. Polityka – Gospodarka- Zasoby naturalne i logistyka, Tom 1, P. Kwiatkiewicz (red.), Poznań 2014, s. 147-161.

M. Sikora-Gaca, Polityka NATO w rejonie Kaukazu Południowego. Bezpieczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej, [w:] Współczesne oblicza bezpieczeństwa międzynarodowego, Ł. Jureńczyk, K. Sierzputowska, S. Sadowski (red.), Bydgoszcz 2014, s. 147-156.

M. Sikora-Gaca, Perspektywa finansowa 2014-2020. Charakterystyka Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, [w:] Polska w Europie 1989-2009. 25 lat po przemianach – przykładowe obszary przekształceń gospodarczych, J. Knopek, M. Sikora-Gaca, R. Gabryszak (red.), Koszalin 2014, s. 27-42.

M. Sikora-Gaca, W kręgu teorii dyplomacji. Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa, [w:] M. Gorka (red.), Rola i zadania służb w systemie bezpieczeństwa publicznego, Koszalin 2013, s. 265-275.

M. Sikora-Gaca, Problematyka przywództwa politycznego w Republice Mołdawii w latach 1989-2009, [w:] Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie, pod red. M. Hartlińskiego, seria wydawnicza “Forum Politologiczne”, tom 15, Olsztyn 2013, s. 323-348.

K. Łuczka, M. Sikora-Gaca, Unia Europejska a prowadzenie operacji pokojowych. Wybrane aspekty wspólnotowej polityki bezpieczeństwa i „kultury solidarności” [w:] Społeczne i kulturowe wymiary bezpieczeństwa, Z. Danielewicz (red.), Koszalin 2013, s. 85-100.

M. Sikora-Gaca, Proces demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego w Azji Centralnej, [w:] L. Kacprzak, B. Koszel, A. Marcinkowski, Społeczeństwo obywatelskie jako dobro wspólne, Piła 2012, s. 89-105.

M. Sikora-Gaca, R. Herba, Kultura polityczna jako wyznacznik społeczeństwa obywatelskiego w państwach wschodnioeuropejskich, [w:] L. Kacprzak, B. Koszel, A. Marcinkowski, Społeczeństwo obywatelskie jako dobro wspólne, Piła 2012, s. 137-151.

M. Sikora-Gaca, E. Balana-Mroczkowska, Idee oraz przywództwo związkowe na przykładzie NZZS Solidarność, M. Górka (red.), Solidarność. Ludzie i idee, Koszalin 2012, s. 15-34.

M. Sikora-Gaca, Działalność liderów polonijnych w Mołdawii na przykładzie Domu Polskiego w Bielcach i czasopisma polonijnego, „Jutrzenka” [w:] J. Knopek (red.) Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej, Koszalin 2011, s. 141-150.

M. Sikora-Gaca, Liderzy w środowisku lokalnym, [w:] J. Knopek (red.) Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej, Koszalin 2011, s. 21-32.

M. Sikora-Gaca, Przywództwo Partii Komunistycznej w Republice Mołdowy, [w:] J. Knopek (red.), Przywództwo polityczne a przywództwo polonijne. Między teorią a praktyką, Koszalin 2011, s. 59-68.

M. Sikora, Unia Europejska – Rosja. Dylematy mołdawskiej polityki [w:] Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, J. Knopek (red.), Toruń 2009, s. 273-285.

M. Sikora, Społeczeństwo obywatelskie jako wartość podjętej transformacji systemowej w Republice Mołdawii, w: Wartości a współczesne państwo, L. Kacprzak, J. Knopek, D. Mierzejewski (red.), Piła 2009, s. 331-334.

M. Sikora, Idee liberalne w programach partii politycznych Republiki Mołdowy, w: Paradoksy liberalizmu, D. Karnowska, A. Modrzejewski (red.), Toruń 2009, s. 176-186.