Publications

Monographs:

M. Sikora-Gaca, M. Piechowicz, M. Kleinowski, Zarządzanie funduszami europejskimi w Pol-sce, Warszawa 2018, ss. 280.

M. Sikora-Gaca, M. Kleinowski, M. Piechowicz, Fundusze i programy UE wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020, , Warszawa 2016, ss. 229

M. Sikora-Gaca, Proces instytucjonalizacji partii politycznych w Republice Mołdawii, Koszalin 2013, ss. 133.

M. Sikora-Gaca, System partyjny Mołdawii w latach 1989-2009, Toruń 2013, ss. 303.

Articles and Reviews:

M. Sikora-Gaca, U. Kosowska, Assessment of changes in the level of human capital in Poland in the context of the use of European funds for projects in the field of science and education contracted for implementation in 2004-2006, „Przegląd Politologiczny” 2019, nr 4, s. 5-22.

Kic-Drgas, M. Sikora-Gaca, Foreign language portfolio and EU funded foreign language courses in Poland, „Lingua Posnaniensis” 2018, Vol. 60, No 1, s. 59-80.

M. Sikora-Gaca, Regional and national operational programmes as a source of funding for energy Policy in Poland in 2004-2013, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa” 2018, nr 1, s. 872-883.

M. Sikora-Gaca, Implementation of European funds in the sector of environmental protection in Poland in 2004-2006, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa” 2018, nr 1, s. 884-896.

M. Sikora-Gaca, The ruling coalitions in the Republic of Moldova following the “twitter revolution” – the policy of integration or disintegration?, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2018, nr 3, s. 81-98.

M. Sikora-Gaca, K. Domagała, Review: Bartłomiej Zdaniuk, State Consolidation in the Re-public of Moldova, Published by University of Warsaw, Warsaw 2016, pp. 282, ,,Przegląd Politologiczny” 2017, nr 4, s. 219-224.

M. Sikora-Gaca, Wdrażanie funduszy strukturalnych w sektor ochrony zdrowia w Polsce w latach 2004-2006, ,,Symbolae Europaeae” 2017, nr 11, s. 185-198.

M. Sikora-Gaca, Implementation of the Structural Funds in the Sector of Arts and Culture in Poland in 2007-2013, “Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2016, t. 13, s. 125-143.

M. Sikora-Gaca, Regional and National Operational Programs as an Important Source of Funding for Transport Policy in Poland in 2004-2006 and 2007-2013. Analysis of Completed Projects and Projects in Progress, “Intercathedra” 2016, nr 4, s. 70-77.

M. Sikora-Gaca, Bogumil Luft, “Rumun goni za happy endem” (“Romanian Chasing a Happy Ending”), Wołowiec 2014, pp. 285, ,,Kultura i edukacja” 2015, nr 4, s. 227-229.

M. Sikora-Gaca, Kaukaskie systemy polityczne w ujęciu Rafała Czachora, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2015, t. 12, s. 423-426.

M. Sikora-Gaca, M. Giersz, Recenzja publikacji zbiorowej „Mołdawia i Unia Europejska – od współpracy do integracji” pod redakcją naukową Beaty Piskorskiej i Marcina Kosieniowskiego, „Przegląd naukowo-metodyczny” 2016, nr 1, s. 507-513.

M. Sikora-Gaca, Przebieg mołdawskich rywalizacji parlamentarnych w latach 1990-2014 – między systemem politycznym a oligarchicznym, “Społeczeństwo i polityka. Pismo edukacyjne” 2015, nr 3, s. 148-161.

M. Sikora-Gaca, Kaukaskie systemy polityczne w ujęciu Rafała Czchora, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2015, t. 12, s. 423-426.

M. Sikora-Gaca, Paradoksy mołdawskiej transformacji (tożsamość narodowa, decydowanie polityczne, kultura polityczna), “Przegląd Naukowo-Metodyczny” 2015, nr 3, s. 85-96.

M. Sikora-Gaca, Sondaże przedwyborcze a wyniki wyborów parlamentarnych w Mołdawii w 2014 roku, “Przegląd Naukowo-Metodyczny” 2015, nr 4, s. 175-186.

M. Sikora-Gaca, Recenzja: P. Augustyniak, Homo Polacus. Eseje o polskiej duszy, Wydawnictwo Znak, Kraków 2015, ss. 189, „Symbolae Europaeae” 2015, nr 8, s. 185-189.

M. Sikora-Gaca, Znaczenie czynników geopolitycznych w rozwoju mołdawskiej państwowości, „Zeszyty naukowe Almamer” 2014, nr 1, s. 9-22.

T. Najda, M. Sikora-Gaca, Działania społeczności międzynarodowej na rzecz likwidacji zjawiska terroryzmu w XX i XXI wieku. Wybrane aspekty działalności ONZ i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2014, t. 10, s. 164-178.

M. Giersz, M. Sikora-Gaca, English in polish politics – temporary trend or permanent condition?, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2014, t. 10, s. 226-236.

M. Sikora-Gaca, Transformacja gospodarcza a społeczna odpowiedzialność elit biznesu w Gruzji, „Transformacje” 2014, nr 1-2, s. 412-423.

A. Stachura, M. Sikora-Gaca, Działalność i zróżnicowanie Euroregionów na terenie Polski, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2014, t. 11, s. 130-148.

M. Sikora-Gaca, Wpływ transformacji gospodarczej na proces formowania elit biznesu w państwach Kaukazu Południowego (wybrane aspekty), „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2013, t. 9, s. 259-284.

Works edited:

Fundusze europejskie w Polsce – uwarunkowania polityczne i społeczno-gospodarcze, M. Sikora-Gaca, B. Panciszko, M. Bierzyńska-Sudoł, E. Szatlach (red.), Bydgoszcz 2019, ss. 225.

Fundusze Europejskie w teorii i praktyce. Edukacja, Gospodarka, Kultura, Społeczeństwo, M. Sikora-Gaca, U. Kosowska (red.), Warszawa 2014, ss. 250.

Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – wybrane aspekty transformacji politycznych, J. Knopek, M. Sikora-Gaca, D. Magierek (red.), Koszalin 2014, ss. 176.

Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – niektóre płaszczyzny przeobrażeń społeczno-kulturalnych, J. Knopek, M. Sikora-Gaca, D. Magierek (red.), Koszalin 2014, ss. 216.

Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – różne oblicza zmian regionalnych i lokalnych, J. Knopek, M. Sikora-Gaca, D. Magierek (red.), Koszalin 2014, ss. 187.

Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – przykładowe obszary przekształceń gospodarczych, J. Knopek, M. Sikora-Gaca, R. Gabryszak (red.), Koszalin 2014, ss. 172.

Chapters in Works Edited:

M. Sikora-Gaca, Praca i integracja społeczna w projektach europejskich w Polsce w: Polityka społeczna w XXI wieku. Przegląd badań, M. Kacperska, K. Hajder, M. Górny (red.), Poznań 2019, s. 111-124.

M. Sikora-Gaca, Program Dostępność plus – podstawy prawne, obszary wsparcia, budżet, w: Fundusze europejskie w Polsce – uwarunkowania polityczne i społeczno-gospodarcze, M. Sikora-Gaca, B. Panciszko, M. Bierzyńska-Sudoł, E. Szatlach (red.), Bydgoszcz 2019, ss. 225.

M. Sikora-Gaca, Wsparcie makrofinansowe Unii Europejskiej dla Republiki Mołdawii w latach 2007-2017 – analiza zakresu przyznanych dotacji i wybranych projektów, w: O relacjach polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków w Stulecie Odzyskania Niepodległości Polski i Wielkiego Zjednoczenia Rumunii, E. Wieruszewska-Calistru, M. Muteanu (red.), Suceava 2019, s. 475-495.

M. Sikora-Gaca, Regionalne i krajowe programy operacyjne jako źródło finansowania polityki energetycznej w Polsce w latach 2004-2013, w: Energetyka – aspekty badań interdyscyplinar-nych. Prawo i polityka Zrównoważony rozwój i OZE Ekonomia – Technika Bezpieczeństwo, P. Kwiatkiewicz, R. Szczebrowski (red.), Poznań 2018, s. 325-338.

M. Sikora-Gaca, Wdrażanie funduszy europejskich w sektor ochrony środowiska w Polsce w latach 2004-2006, w: Energetyka – aspekty badań interdyscyplinarnych. Prawo i polityka Zrównoważony rozwój i OZE Ekonomia – Technika Bezpieczeństwo, P. Kwiatkiewicz, R. Szczebrowski (red.), Poznań 2018, s. 339-342.

M. Sikora-Gaca, R. Gabryszak, Realizacja projektów współfinansowanych z funduszy euro-pejskich jako istotny aspekt funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce po 2004 roku, w: Zarządzanie organizacją w opiece zdrowotnej. Wybrane aspekty, A. Jakubowska, M. Olkie-wicz (red.), Koszalin 2017, s. 157-192.

M. Sikora-Gaca, R. Gabryszak, Wdrażanie funduszy strukturalnych w sektor ochrony zdrowia w Polsce w latach 2007-2013, w: Społeczne, ekonomiczne i medyczne aspekty ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, R. Gabryszak, A. Jakubowska (red.), Koszalin 2016, s. 89-107

R. F. Sadowski, A. Jakubowska, J. Stec, Z. Werra, M. Klonowska-Matynia, M. Sikora-Gaca, R. Gabryszak, K. Radlińska, S.A. Szczepaniak, A. Dojs, A. Przybyła, R. Krzyminiewski, B. Dobosz, Health prevention and health care from an interdisciplinary perspective, w: Społeczne, ekonomiczne i medyczne aspekty ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, R. Gabryszak, A. Jakubowska (red.), Koszalin 2016, s. 257-280.

M. Sikora-Gaca, Przywództwo partyjne w Mołdawii – dominująca pozycja przywódców na scenie politycznej [w:] Przywództwo partyjne w państwach postkomunistycznych, M. Hartliński (red.), Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2015, s. 101-134.

M. Sikora-Gaca, The Meaning of Geopolitical Factors in the Development of the State of Moldova in 2014 and 2015, w: Eastern Chessboard. Geopolitical Determinants and Challenges in Eastern Europe and the South Causes, P. Bajor, K. Schöll-Mazurek (red.), Kraków 2015, s. 157-173.

M. Hartliński, P. Bajda, L. Hurska-Kowalczyk, D. Mikucka-Wójtowicz, M. Kubat, M. Papla, M. Sikora-Gaca, Party Leadership in Post-Communist Countries: Selected Issues, [w:] Przywództwo partyjne w państwach postkomunistycznych, M. Hartliński (red.), Olsztyn 2015.

M. Sikora-Gaca, Rola państwa w kształtowaniu działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej na rzecz zdrowia publicznego, w: Profilaktyka zdrowotna w kształtowaniu zdrowia człowieka – wybrane aspekty, E. Dąbrowska, R. Gabryszak (red.), Mielno-Unieście 2015, s. 43-55.

M. Sikora-Gaca, Regionalne i krajowe programy operacyjne realizowane w warunkach polskich jako istotne źródło finansowania działań państwa w zakresie bezpieczeństwa społecznego obywateli w latach 2004-2006 i 2007–2013. Analiza projektów zakończonych i realizowanych, [w:] Bezpieczeństwo Polski w Europie. Aspekty polityczne i społeczno-kulturowe, Z. Danielewicz, J. Knopek, M. Polak (red.), Koszalin 2015, s. 183-193.

M. Sikora-Gaca, Charakterystyka przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich realizowanych w powiecie chojnickim i Gminie Miejskiej Chojnice w latach 2004–2013, [w:]  25 lat samorządu terytorialnego. Polska – Pomorze – Chojnice, A. Finster, J. Knopek (red.), Chojnice 2015, s. 182-193.

M. Sikora-Gaca, Szanghajska Organizacja Współpracy i jej wpływ na kształtowanie globalnego zarządzania, [w:] Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania, M. Rewizorski (red.), Warszawa 2015, s. 196-215.

R. Herba, M. Sikora-Gaca, Edukacja, pojęcie patriotyzmu a bezpieczeństwo państwa. Wybrane aspekty [w:] Edukacja a bezpieczeństwo państwa, J. Gałęski, L. Kacprzak, A. Marcinkowski (red.), Wyd, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Piła 2014, s. 93-103.

M. Sikora-Gaca, Fundusze europejskie w teorii i praktyce. Znaczenie perspektywy finansowej 2007-2013 i 2014-2020 dla Polski, [w:] M. Sikora-Gaca, U. Kosowska (red.), Fundusze Europejskie w teorii i praktyce. Edukacja, Gospodarka, Kultura, Społeczeństwo, Warszawa 2014, s. 13-30.

M. Sikora-Gaca, Koncepcja „pieriemyczki” a problematyka bezpieczeństwa energetycznego. Rola Rosji na europejskim rynku gazowym, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość. Polityka – Gospodarka- Zasoby naturalne i logistyka, Tom 1, P. Kwiatkiewicz (red.), Poznań 2014, s. 147-161.

M. Sikora-Gaca, Polityka NATO w rejonie Kaukazu Południowego. Bezpieczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej, [w:] Współczesne oblicza bezpieczeństwa międzynarodowego, Ł. Jureńczyk, K. Sierzputowska, S. Sadowski (red.), Bydgoszcz 2014, s. 147-156.

M. Sikora-Gaca, Perspektywa finansowa 2014-2020. Charakterystyka Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, [w:] Polska w Europie 1989-2009. 25 lat po przemianach – przykładowe obszary przekształceń gospodarczych, J. Knopek, M. Sikora-Gaca, R. Gabryszak (red.), Koszalin 2014, s. 27-42.

M. Sikora-Gaca, W kręgu teorii dyplomacji. Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa, [w:] M. Gorka (red.), Rola i zadania służb w systemie bezpieczeństwa publicznego, Koszalin 2013, s. 265-275.

M. Sikora-Gaca, Problematyka przywództwa politycznego w Republice Mołdawii w latach 1989-2009, [w:] Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie, pod red. M. Hartlińskiego, seria wydawnicza “Forum Politologiczne”, tom 15, Olsztyn 2013, s. 323-348.

K. Łuczka, M. Sikora-Gaca, Unia Europejska a prowadzenie operacji pokojowych. Wybrane aspekty wspólnotowej polityki bezpieczeństwa i „kultury solidarności” [w:] Społeczne i kulturowe wymiary bezpieczeństwa, Z. Danielewicz (red.), Koszalin 2013, s. 85-100.

M. Sikora-Gaca, Proces demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego w Azji Centralnej, [w:] L. Kacprzak, B. Koszel, A. Marcinkowski, Społeczeństwo obywatelskie jako dobro wspólne, Piła 2012, s. 89-105.

M. Sikora-Gaca, R. Herba, Kultura polityczna jako wyznacznik społeczeństwa obywatelskiego w państwach wschodnioeuropejskich, [w:] L. Kacprzak, B. Koszel, A. Marcinkowski, Społeczeństwo obywatelskie jako dobro wspólne, Piła 2012, s. 137-151.

M. Sikora-Gaca, E. Balana-Mroczkowska, Idee oraz przywództwo związkowe na przykładzie NZZS Solidarność, M. Górka (red.), Solidarność. Ludzie i idee, Koszalin 2012, s. 15-34.

M. Sikora-Gaca, Działalność liderów polonijnych w Mołdawii na przykładzie Domu Polskiego w Bielcach i czasopisma polonijnego, „Jutrzenka” [w:] J. Knopek (red.) Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej, Koszalin 2011, s. 141-150.

M. Sikora-Gaca, Liderzy w środowisku lokalnym, [w:] J. Knopek (red.) Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej, Koszalin 2011, s. 21-32.

M. Sikora-Gaca, Przywództwo Partii Komunistycznej w Republice Mołdowy, [w:] J. Knopek (red.), Przywództwo polityczne a przywództwo polonijne. Między teorią a praktyką, Koszalin 2011, s. 59-68.

M. Sikora, Unia Europejska – Rosja. Dylematy mołdawskiej polityki [w:] Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, J. Knopek (red.), Toruń 2009, s. 273-285.

M. Sikora, Społeczeństwo obywatelskie jako wartość podjętej transformacji systemowej w Republice Mołdawii, w: Wartości a współczesne państwo, L. Kacprzak, J. Knopek, D. Mierzejewski (red.), Piła 2009, s. 331-334.

M. Sikora, Idee liberalne w programach partii politycznych Republiki Mołdowy, w: Paradoksy liberalizmu, D. Karnowska, A. Modrzejewski (red.), Toruń 2009, s. 176-186.